LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/09/2020 đến ngày 26/09/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
19/09/2020
Chủ nhật
20/09/2020
Thứ Hai
21/09/2020
Thứ Ba
22/09/2020
Thứ Tư
23/09/2020
Thứ Năm
24/09/2020
Thứ Sáu
25/09/2020
Thứ Bảy
26/09/2020